ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze verkopen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die prevaleren boven elke andere bepaling van de klant. Elke bestelling die door de klant wordt verzonden, houdt de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden die een essentieel onderdeel van het contract vormen.

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om elke potentiële koper te informeren over de voorwaarden waaronder SARL EASY CUISINE zijn door de koper bestelde producten verkoopt en levert. De koper erkent voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van al deze algemene verkoopvoorwaarden. Hij erkent verder de capaciteit te hebben om dit contract te sluiten.

BESTELLING

De klant plaatst zijn bestelling alleen online. De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de SARL EASY CUISINE-site als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd door zijn “klantcode” en zijn wachtwoord in te voeren die voor hem persoonlijk zijn. Elke gebruiker van de site die geen klantnummer heeft, moet een registratieprocedure volgen, waarmee hij zijn klantnummer kan verkrijgen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijving voor verkoop. Elk geschil op dit punt zal gebeuren in het kader van een mogelijke ruil en de hieronder vermelde garanties. Bij gebrek aan betaling, een onjuist of niet-conform adres of andere problemen op het gebruikersaccount, behoudt SARL EASY CUISINE zich het recht voor om de bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost. SARL EASY CUISINE behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren voor een klant met wie er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling. In het geval van een lopende betwisting en exclusief betaling - zoals late levering, kwaliteit van het geleverde product ... kan het nodig zijn dat SARL EASY CUISINE samen met de klant de voorwaarden voor het verwerken van een nieuwe bestelling doorneemt. Alle foto's die op SARL EASY CUISINE worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.

Voorafgaand aan de betaling van elke bestelling, moet de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden (vrij raadpleegbaar op elk moment op de site) door handmatig het vakje aan te vinken "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ik volg ze zonder voorbehoud (lees ) ". Hij kan deze algemene verkoopvoorwaarden lezen door op "lezen" te klikken.

Hieronder ziet u een screenshot:

Algemene verkoopvoorwaarden x Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en volg ze zonder voorbehoud (lees) 

Zonder dit vakje vrijelijk te hebben aangevinkt, kan de klant zijn bestelling niet voortzetten of naar het volgende scherm gaan om zijn betaling uit te voeren.

Deze essentiële procedure garandeert de aanvaarding, door elke klant die een bestelling heeft geplaatst, van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in het bijzonder met betrekking tot de kosten van te late betalingen en te late boetes die van toepassing zijn in geval van een geschil.

BESCHIKBAARHEID

De weergegeven beschikbaarheid wordt ter indicatie gegeven en kan snel variëren en vormt geenszins een contractuele verbintenis. SARL EASY CUISINE verbindt zich ertoe om bestellingen die op de site worden ontvangen alleen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product verbindt SARL EASY CUISINE zich ertoe de gebruiker te informeren.

Voor artikelen die alleen op bestelling kunnen worden gekocht, informeert SARL EASY CUISINE de klant alvorens zijn bestelling te bevestigen en vóór betaling van de leveringstermijn (tussen 2 tot 5 weken) en vraagt ​​de klant om kennis te nemen van deze tijd en van de accepteer door het vakje aan te vinken "Ik heb kennis genomen van het feit dat mijn bestelling artikelen bevat waarvoor een wachttijd van 2 tot 5 weken vereist is, en ik accepteer deze termijn".

PRIJS

De verkoopprijzen op de site zijn in euro's en inclusief alle belastingen (BTW-tarief van toepassing op de dag van de bestelling). De verkoopprijzen van de aangeboden producten zijn deze die gelden op het moment van bestelling, exclusief transportkosten. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar SARL EASY CUISINE verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper en worden naast de prijs van de producten gefactureerd. De verzendkosten worden aan de koper meegedeeld op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, wanneer hij de geografische locatie van de levering en het aantal gekochte producten opgeeft.

BETALING

Voor elke bestelling, met of zonder levering, moet de gebruiker zijn online aankopen betalen bij het bestellen met een creditcard (beveiligde, gecodeerde betaling), iDEAL of Apple Pay of via overschrijving. 

Om deel te nemen aan de strijd tegen fraude met betaalmiddelen op internet en om alle consumenten te helpen beschermen, controleert SARL EASY CUISINE de betrouwbaarheid van de informatie die wordt ingevoerd tijdens het opnemen van een bestelling. Bijgevolg kan onze klantenservice u in bepaalde gevallen om aanvullende informatie vragen (zoals: kopie identiteitsbewijs, bewijs van adres, IBAN, of uw bankkaart) om uw aankoop te valideren en zo uw bestelling te kunnen verzenden.


In het geval dat de klant een dergelijke procedure wenst te vermijden, heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen via overschrijving: hiervoor moet hij, alvorens zijn bestelling te valideren, contact opnemen met SARL EASY CUISINE om de bankgegevens te verkrijgen waarop hij zijn overschrijving kan crediteren. Zijn bestelling wordt pas gevalideerd en in aanmerking genomen na ontvangst van zijn overschrijving.

SARL EASY CUISINE accepteert geen betaling per cheque bij aflevering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

SARL EASY CUISINE behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de hoofdsom en rente. Bij gebreke van betaling van de prijs binnen de afgesproken termijn, zou SARL EASY CUISINE het recht hebben om de goederen terug te nemen (wet nr. 80-335 van 12 mei 1980). De verkoop wordt automatisch beëindigd en de betaalde aanbetalingen blijven bij ons.

LEVERING, ONTVANGS

Bestellingen worden in de provincies verzonden door een externe koerier. De indicatieve niet-contractuele leveringstermijn is 2 tot 5 dagen na ontvangst van de betaling (behalve tijdens de sluitingsperiode voor feestdagen) voor de producten vermeld "Op voorraad", en 5 tot 8 weken voor de "niet op voorraad". Indien de voorraad niet op voorraad is bij de leverancier of de fabrikant, zal SARL EASY CUISINE de klant informeren (telefonisch of per e-mail)

Aflevering Middel betekent, na telefonisch overleg van de bezorger om een ​​afleverdag met de klant af te spreken, de goederen voor de poort neer te zetten voor aflevering bij het paviljoen en onderin het gebouw voor aflevering in residentie met vloer. De bezorger zal in geen geval het huis van de klant betreden of de goederen naar boven brengen, behalve voor de optie "levering boven" betaald door de klant.

In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemie, stakingen, brand, enz.) Die de levering van goederen vertragen of verhinderen, is SARL EASY CUISINE ontheven van elke aansprakelijkheid.

Levertijden worden louter ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor SARL EASY CUISINE; als deze 90 dagen na de bestelling overschrijden, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. Overschrijding hiervan kan in geen geval een reden zijn om schadevergoeding te eisen.

In geval van onvolledige levering als gevolg van een tekort aan voorraad van een product, verbindt SARL EASY CUISINE zich ertoe om het ontbrekende product op eigen kosten binnen 60 dagen te leveren. Op het moment van levering heeft de klant de mogelijkheid om de onvolledige goederen te weigeren: hij krijgt binnen 48 uur een terugbetaling. Als hij besluit de onvolledige levering te accepteren, kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of compensatie.

De koper heeft ook de mogelijkheid om zijn bestelling gratis op eigen gelegenheid af te halen op ons afhaalpunt (gelegen op Veldzigt 26 3454 PW UTRECHT). Hiervoor moet hij bij het bevestigen van zijn bestelling de optie "ophalen" kiezen. SARL EASY CUISINE stuurt hem binnen 48 uur een bestelformulier per e-mail (met vermelding van de exacte coördinaten van het afhaalpunt) waarmee de koper zijn bestelling moet komen afhalen. De koper heeft 30 dagen om de bestelde artikelen af ​​te halen: na deze periode heeft SARL EASY CUISINE het recht om opslagkosten te factureren die per dag vertraging 1% van het bedrag inclusief belasting van de te innen bestelling vertegenwoordigen.


Tijdens het ophalen moet de persoon die verantwoordelijk is voor de herroeping van de bestelling een voucher ondertekenen waarop hij het aantal opgehaalde pakketten moet schrijven en zijn handtekening moet zetten: elk volgend verzoek van de klant met betrekking tot het aantal opgehaalde pakketten zal worden gebaseerd op deze voucher (bijv.: er zal geen positieve reactie worden gegeven aan een klant die beweert slechts 10 pakketten te hebben opgehaald in plaats van 11 als het aangegeven aantal 11 op de voucher is).

RECHT EN HERROEPINGSTERMIJN

Volgens artikel L121-20 van de consumentenwet heeft de gebruiker een herroepingstermijn van 7 dagen vanaf ontvangst van de goederen om deze terug te sturen (behalve producten die niet betrokken zijn) *. De producten moeten in perfecte staat geretourneerd worden voor wederverkoop, in hun originele verpakking, en niet gemonteerd en gedemonteerd door de koper. Elk product dat is beschadigd, vuil of gemonteerd, geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling. Het retourneren van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. De klant kan geen vergoeding van u eisen. De terugbetaling zal binnen 30 dagen na de datum van herroeping aan de koper worden gedaan.


* Waarschuwing: alle keukenmeubelen "op bestelling" (5/8 weken vertraging) vallen niet onder deze herroepingstermijn. In feite zijn dit duidelijk gepersonaliseerde goederen (model, type, maat, kleur) gemaakt volgens de specificaties van de koper.

KLACHTEN / SERVICE

De risico's verbonden aan de levering zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van SARL EASY CUISINE hebben verlaten. Bij ontvangst van de goederen moet elk geleverd product onmiddellijk worden gecontroleerd en moeten eventuele reserveringen op de bon van de vervoerder worden gemaakt in geval van volledige of gedeeltelijke beschadiging. Zonder voorbehoud wordt het product geacht in goede staat te zijn geleverd en kan het niet het voorwerp uitmaken van een later geschil. In geval van transportschade dient de klacht binnen drie dagen na levering per aangetekende brief bij de vervoerder te worden ingediend.

In geval van non-conformiteit van de producten in natura, kwaliteit of kwantiteit in vergelijking met de vermeldingen op de bestelling, moet de koper bij ontvangst van de goederen formuleren per telefoon, fax, e-mail of post naar SARL EASY CUISINE elke klacht binnen twee dagen na levering. Elke klacht wegens non-conformiteit die niet is ingediend in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels kan niet in behandeling worden genomen en zal SARL EASY CUISINE vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Klantenservice-aanvragen die verband houden met ontbrekende of beschadigde pakketten zullen binnen 20 dagen na levering in behandeling worden genomen, onder voorbehoud van de vermeldingen die de koper op de afleveringsbon heeft vermeld (bv .: beschadigde pakketten, onjuist aantal pakketten, enz.) . Om een ​​beschadigd onderdeel te ruilen, kan SARL EASY CUISINE de koper vragen om het beschadigde onderdeel te leveren, waarvoor omwisseling wordt gevraagd. In het geval van een defect product, dekt SARL EASY CUISINE zowel de retourkosten als de nieuwe bezorgkosten van het conforme product.

Met betrekking tot de levering van beglaasd meubilair, vraagt ​​SARL EASY CUISINE de klant op het moment van levering om de betreffende pakketten te openen voor de bezorger om de staat van de ramen (al dan niet gebroken) vast te stellen en deze op de goed om te ondertekenen.


Zonder dit uitpakken vermeld op de voucher om te ondertekenen, zou SARL EASY CUISINE het recht hebben om de dienst na verkoop te weigeren met betrekking tot een kapotte ruit tijdens het transport.

SARL EASY CUISINE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleine afwijkingen zoals kleurverschillen.

GARANTIE

Onze producten verkocht door SARL EASY CUISINE zijn gegarandeerd tegen alle constructie- of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot 12 maanden vanaf de dag van levering: ze kan alleen in werking treden als het meubilair onder normale omstandigheden is gebruikt. SARL EASY CUISINE wijst onze verantwoordelijkheid af in het geval dat het meubilair wordt blootgesteld aan de invloed van overmatige verwarming of vochtigheid.

HANDTEKENING, IDENTIFICATIE EN BEWIJS

Elke gebruiker van de site die geen klantnummer heeft, moet de registratieprocedure volgen voorafgaand aan elke bestelling, zodat hij een klantnummer kan verkrijgen. Elke gebruiker van de site met een klantnummer moet weten dat dit nummer strikt persoonlijk is en dat de bekendmaking ervan geen aansprakelijkheid van de verkoper kan inhouden.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 vormen de online verstrekking van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling in alle gevallen het bewijs van de volledige bestelling en bijgevolg de betaling van de bedragen die door de items vermeld op uw bestelformulier.


Deze validatie is het bewijs van acceptatie en vormt een handtekening van alle bewerkingen die worden uitgevoerd op de SARL EASY CUISINE-site.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de SARL EASY CUISINE-site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, een onderbreking van de service, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig ander feit dat wordt gekwalificeerd als overmacht. . SARL EASY CUISINE verbindt zich ertoe om de producten die op haar site worden verkocht met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is de verantwoordelijkheid van SARL EASY CUISINE om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens waarover zij beschikt correct en up-to-date zijn en dit is de reden waarom, in overeenstemming met artikel 32 van wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en tot wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, hebben gebruikers een recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van informatie die op hen betrekking heeft, en kan dit recht op elk moment bij SARL EASY CUISINE rechtstreeks op internet uitoefenen in "klantengedeelte / uw persoonlijke gegevens". De gebruiker kan zich uitschrijven voor de SARL EASY CUISINE nieuwsbrief: vink "Abonneren op de nieuwsbrief" uit

De door de gebruiker verstrekte informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen. Bij afwezigheid of slechte gegevens leidt dit tot annulering van de bestelling. De gebruiker verbindt zich er daarom toe om echte informatie over hem te verstrekken. Het meedelen van valse informatie is in strijd met deze algemene voorwaarden. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" is de verwerking van door de gebruiker verstrekte informatie het onderwerp van een verklaring bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL). SARL EASY CUISINE is de enige houder van de informatie over de gebruiker voor computerverwerking en is bevoegd om de informatie van de gebruiker te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

BEWARING VAN GEGEVENS, ARCHIVERING

De informatie die in de computer registers van SARL EASY CUISINE wordt bewaard, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de twee partijen. In overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de archivering van inkooporders en facturen uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager zodat ze overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

GESCHILLEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Voor alle geschillen met betrekking tot dit contract tussen de verkoper en de koper is uitsluitend de handelsrechtbank van Créteil bevoegd.

De site van SARL EASY CUISINE geeft geen enkele garantie van conformiteit met de lokale wetgeving die op u van toepassing zou zijn vanaf het moment dat u de site bezoekt vanuit een ander land dan Nederland.


BEZORGSERVICE MOGELIJK snel en professioneel
VEILIGE BETALING Paypal | Bancontact | Overschrijving | Credit card
KEUKENMEUBELS "ALL INCLUSIVE" POOTJES, HANDGREPEN, PLINTEN, SCHARNIEREN